Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Tóth Sándor e.v.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a teerex.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. Általános tudnivalók
A Tóth Sándor e.v. – által üzemeltetett teerex.hu webáruházban (továbbiakban „Webáruház”) történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési feltételeket.
Jelen szerződés az elfogadás napjától határozatlan ideig érvényes, hatálya a Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra terjed ki, mely a Tóth Sándor e.v. által üzemeltetett webáruházon keresztül történik.

2. A magyar jog kikötése

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó, különös tekintettel
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
– és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

2.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben
említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

2.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

3. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

3.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak.

3.2. A szerződés felei:

3.2.1. A lent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

3.2.2. Fogyasztó/ felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő Vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Vásárló lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

3.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

4. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

4.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Vásárló a megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

4.2. A szerződéskötés nyelve magyar.

4.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

4.4. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Vásárlóhoz 48 órán belül, akkor Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

4.6. Vásárló a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

4.7. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Vásárló a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Vásárló a dokumentumok címe alatt található link – “(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)” – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

5. Az eladó/szolgáltató adatai

Név: Tóth Sándor e.v.
Székhely: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla utca 32.
Nyilvántartási szám: 41014487
Adószám: 66926410-2-29
Email cím: hello@teerex.hu

6. A Webáruház adatai

A Webáruház a teerex.hu internetes címen, valamint aloldalain érhető el.

7. Tárhelyszolgáltató adatai
név: Rackforest Kft.
cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
telefonszám: +36 70 881 4184
email: info@rackforest.hu
webcím: www.rackforest.hu

8. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

8.1. Telefonon:
Telefonszám: +36 30 8839385 – a hívás nem emelt díjas!
Elérhető hétfőtől péntekig 10.00 órától 15.00 óráig.

8.2. E-mail-ben
E-mail cím: hello@teerex.hu
Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.
Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

9. A szolgáltatás leírása
A Szolgáltató a teerex.hu weboldalon keresztül értékesít a Vásárlók részére ruházatot, valamint ruházati és textil kiegészítőket és egyéb termékeket.

10. Regisztráció

10.1. A regisztráció ingyenes.

10.2. A regisztrációt Vásárló a webhely profilt ábrázoló ikonra kattintással, majd a megjelenő „Fiók létrehozása?” felirat alatti adatlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „Új fiók létrehozása” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.
A megrendelés során is van lehetőség egyúttal regisztrálni, a „Fiók létrehozása” felirat melletti nyilatkozat bejelölésével.

10.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

10.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

10.5. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és Vásárló már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Vásárló által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

10.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

10.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

10.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

11. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei az interneten keresztül történő megrendelés esetén, a szerződés létrejötte

11.1 A termék kiválasztása
 Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait.
 A webáruházban feltüntetett képek csak iránymutatóak, azok a valóságban eltérőek lehetnek. Ez esetben a vásárlás átvételtől számítva 14 napig vissza mondható, a költség teljes árát megtérítjük, a szállításon kívül, amennyiben a termék nem egyedileg szerkesztett.
 A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval, valamint a vásárlással (illetve ezek bármelyikével) a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően szerződés jön létre a Webáruház és Felhasználó között.
 A vásárlás nem regisztrált és regisztrált látogatók számára egyaránt lehetséges. A rendelés véglegesítésével szerződés jön létre Szolgáltató és a rendelést feladó személy, illetve a rendelést feladó személy által képviselt más személy, szervezet, gazdasági társaság, a Vásárlók között, az alábbi feltételekkel.
 A webáruházban bemutatott termékek és az egyedi megrendelések minden esetben a Szolgáltató által forgalmazott és bemutatott nyers (bianco) termékekre készülnek. Nyomtatást kizárólag a Szolgáltató által biztosított alaptermékekre vállalunk.
 A Felhasználónak a megrendelni kívánt termék adatlapján lehetősége van a termék típusának, színének, méretének kiválasztására.
 A kiválasztott termék mellett található „Kosárba Teszem” gombra kattintva helyezhető a megrendelni kívánt áru a kosárba.
 A megrendelni kívánt mennyiség a darabszám rublikában adható meg.
 Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket helyezhet a kosárba.
 A jobb felső menüben a „Kosár” gombra kattintva tekinthető meg a kosár tartalma. Ekkor van arra is lehetőség, hogy a kosárba helyezett termékek mennyiségét megváltoztassa, ill. eltávolítsa a kosárból.
 Ezt követően a „PÉNZTÁR” gombra kattintással a név, számlázási, illetve szállítási cím, e-mail cím, telefonszám megadása szükséges. Ugyanezen oldalon látható a szállítási mód, ahol feltüntetésre kerül a szállítási költség is.
 A Felhasználónak lehetősége van a termék sürgős elkészítésének megrendelésére a jelzett felárért, mely szolgáltatást a „Kérd sürgős elkészítéssel” felirat melletti jelölőnégyzetre kattintással rendelhet meg. Ezt követően a „Fizetési mód kiválasztása!” feliratú gombra kattintva a Felhasználó ki tudja választani a fizetési módot.
 Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponnal a „Van kuponod? Kattints ide a kód megadásához!” felirat alatti mezőbe a kupon számának beírását követően, „Kupon beváltása” feliratú gombra kattintással válthatja be.
 A „Termékek a kosaradban” felirat alatti összesítő oldalon látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Vásárló által fizetendő összes költség.
 A weboldalon feltüntetett szállítási díjaink Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényesek.
 Regisztráció vagy belépés után a kiválasztott termék(ek)et a rendszer 1 hónapig a kosárban tartja. Az 1 hónap letelte után azonban a rendszer törli a kosár tartalmát.
 Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az “Ügyfélszolgálat” cím alatt).
 Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.
 Bejelentkezés után a megrendelések nyomon követésére is van lehetőség. A webáruházba való belépés után a „Rendeléseim” gombra kattintva ellenőrizheti a már elküldött megrendelései állapotát.
 Megrendelése állapotáról áruházi rendszerünk a megrendelés leadását követően automatikusan értesítést küld, a megrendelés során megadott e-mailen keresztül. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt. A rendszer további automatikus üzenetet küld, ha a csomagot a futárnak átadtuk.
 Felhasználónak lehetősége van egyedi termékek szerkesztésére a „TERVEZŐ INDÍTÁSA” gombra kattintva. A termék, illetve szín, ruházati termék esetén annak méretének kiválasztása válik lehetővé, majd a felületen elérhető szerkesztő segítségével, Felhasználó elképzelése szerint megszerkesztett termék elkészítését követően a „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó. Ezt követően a kosarat ábrázoló ikonra kattintással megjeleníthető a virtuális kosár tartalma, ahol a „PÉNZTÁR” feliratú gombra kattintással, majd a korábbi, fentebb felsorolt, megrendelésre vonatkozó pontok szerint eljárva adhatja le a Felhasználó egyedi megrendelését.
 Felhasználónak lehetősége van egyedi termékek rendelésére az „EGYEDI TERMÉKEK” gombra kattintva. A termék, illetve szín, ruházati termék esetén annak méretének kiválasztása válik lehetővé, majd a terméken szereplő minta Szolgáltató általi, de Felhasználó elképzelése szerinti megtervezésének megrendelése. Az egyedi mintának feltöltését és annak a terméken való pontos elhelyezkedésének (esetleg méretének) leírását követően a „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó. Ezt követően a kosarat ábrázoló ikonra kattintással megjeleníthető a virtuális kosár tartalma, ahol a „PÉNZTÁR” feliratú gombra kattintással, majd a korábbi, fentebb felsorolt, megrendelésre vonatkozó pontok szerint eljárva adhatja le a Felhasználó egyedi megrendelését.
 Az egyes termékeket a megrendelést követően kizárólag a megrendelést végző Vásárló kifejezett kérésére gyártjuk le és külső szolgáltató igénybevételével kézbesítjük a megrendelésben megjelölt címre. Megrendeléskor a termék legyártására és kézbesítésére vonatkozó szerződés jelen szállítási és szerződési feltételek mellett együttesen jön létre. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelt termékek általa vállalt határidőben történő kézbesítésére, Vásárló pedig a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére és azok átvételére.
11.2. A rendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 09.00 órától 17.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított a rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik, ezt követően általában 1-2 napon belül kiküldésre a kész termék, leterheltségünktől függően. További késés esetén, e-mailen/telefonon adunk tájékoztatást.
Lehetőség van úgynevezett SOS feláras rendelés leadására is, amely esetén 24 órán belül elkészítjük a terméket, amely átvehető vagy futárnak átadásra kerül. Ilyen esetben kizárólag fehér vagy fekete pólórendelést tudunk 24 órán belül vállalni, egyéb fazont/színt nem.

12. Termék vételára

12.1. A termék vételára minden esetben a termék mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak forintban értendők (HUF) és az ÁFA-t tartalmazzák.Az egyes termékek mellett az ár minden esetben tartalmazza az ÁFÁ-t és az esetleges egyéb kötelező terheket, kivéve a szállítási költséget. A szállítási költség a „Termékek a kosaradban” felirat alatti összesítő oldalon kerül feltüntetésre.Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

12.2. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

12.3. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Vásárló számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Vásárló ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

12.4. Az akciós árak visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek.

12.5. Webáruházunkban elérhető kedvezményes áraink csak online megrendelés esetén érvényesek.

13. Fizetési módok

A következő fizetési módok közül választhat:
• Fizetés utánvéttel: Ebben az esetben Vásárló vállalja, hogy a kézbesítéskor készpénzben vagy bankkártyával fizeti ki az ellenértéket a kézbesítést végző szolgáltatónak. Utánvéttel történő fizetés esetén a megrendelés értéke nem haladhatja meg a 20.000 forintot vagy a 80 eurót. Egy vásárló egy időben csak egy utánvétes vagy készpénzfizetéses megrendelést adhat fel, további megrendelés csak a korábban kelt megrendelés ellenértékének megfizetése után adható fel.
A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a Magyar Posta Zrt. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Vásárló a Magyar Posta Zrt. szolgáltató felületén.
• Fizetés banki átutalással vagy készpénz befizetéssel (előre fizetés): Ebben az esetben a Vásárló vállalja, hogy a rendelést követő legkésőbb 2 munkanapon belül Szolgáltatónak a rendelés visszaigazolásban megjelölt bankszámlájára átutalással fizeti meg a vásárlás ellenértékét, gondosan hivatkozva a rendelésszámra. A fizetés Szolgáltató bankszámlájára készpénzben is megtehető a CIB Bank Zrt. bármely magyarországi bankfiókjában, szintén a rendelésszámra való gondos hivatkozással. A vásárolt termékek gyártása csak a rendelés teljes ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követően kezdődik, a Szolgáltató által vállalt szállítási határidőt ehhez képest szükséges kalkulálni.
Tekintettel arra, hogy a vásárolt termékeket Szolgáltató a Vásárló kifejezett kérésére gyártja le, és nincs módja a termékeket más Vásárló részére értékesíteni, mivel az személyhez kötött, Vásárló a megrendeléssel egyoldalúan vissza nem vonható kötelezettséget vállal a termékek átvételére és az ellenérték megfizetésére. Vásárló kötelezettséget vállal, hogy utánvétellel történő szállítás esetén a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül Szolgáltató értesítése alapján további azonosítási adatokat szolgáltat telefonon, e-mailben vagy faxon, mint például a szállítási cím megerősítése, a Vásárló személyi azonosító adatai vagy cégadatai. A megerősítés kéréséről Szolgáltató dönt. A megerősítés visszautasítása vagy ellentmondásos adatok szolgáltatása esetén Szolgáltató a megrendeléssel létrejött szerződéstől egyoldalúan elállhat.

14. Szállítási információk

14.1. A megrendelés beérkezésének napját követő 2-10 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki belföldre 1 munkanapon belül kézbesíti azt.
A csomagok kiszállítása hétfőtől péntekig (munkanapokon), 8-17 óra között történik. Amennyiben a megrendelt árucikk nincs raktárkészleten/elkészítése nem megvalósítható, felvesszük veled a kapcsolatot.

14.2. Választható szállítási mód:
• MPL Futárszolgálaton keresztül utánvét/előre átutalással/ előre készpénz befizetéssel
Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +36 1 767 8282
Fax: +36 46 320 136
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Webhely: https://posta.hu
Fuvarozó a feladástól számított 1 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Vásárló részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza (https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf).
Csomagkövetés: amint átadtuk a futárszolgálatnak a csomagot, sms-ben küldi az MPL automata üzenetét a feladásról, illetve a kézbesítés napjáról.
14.3. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.
14.4. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés véglegesítése előtt megadott szállítási határidőt legjobb tudása szerint igyekszik betartani, és kötelezettséget vállal, hogy saját hibájából nem esik 10 munkanapnál nagyobb késedelembe. Az 10 munkanapnál nem hosszabb késedelem esetén Szolgáltató teljesítése határidőben teljesítettnek minősül.
A termék szállítási határidejét a megrendeléstől, illetve megerősítés kérése esetén a megerősítéstől kell számolni. A termék a szállítási határidő szempontjából leszállítottnak tekintendő, ha azt Szolgáltató eljuttatta a futárszolgálatnak, erről az e-mail értesítést a Vásárlónak elküldte.
14.5. A termék átvételének Vásárló hibájából történő 10 napon túli elmaradása Vásárló részéről történő szerződésszegésnek minősül. Vásárló az általa okozott teljes kárt köteles Szolgáltatónak megtéríteni.
14.6. A Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Vásárló előre fizette a megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.
14.7. Amennyiben Szolgáltató hibájából marad el a termék szolgáltatása, úgy a Vásárló részére az általa megfizetett ellenérték visszajár.
14.8. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Vásárló, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé. Amennyiben a Vásárló kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a termék Vásárló részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Vásárló általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Vásárló szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 18. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.
15. Számla kiállítás
A teerex.hu weboldalon történő vásárlásokról a „Szolgáltató” állít ki számlát, amely e-számlaként letölthető a webáruházra való belépést követően a „Számláim” menüpont alatt.
16. Adatmódosítás
Amennyiben regisztrált Vásárló, úgy bejelentkezés után az „Fiók/Fiókadatok módosítása” gombra kattintva szükség szerint megváltoztathatja adataidat.
17. Adatbeviteli hibák javítása
17.1. Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés elküldéséig bármikor lehetősége van a Webáruház felületén az adatbeviteli hibák javítására.
17.2. Amennyiben Felhasználó a megrendelés elküldése után szeretne változtatni a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.
A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.
17.3. Szolgáltató felhívja Vásárló figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Vásárló a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

18. Elfelejtett jelszó
A „Elfelejtett Jelszó” gombra kattintva rendszerünk azonnal elküldi üzenetben a megadott e-mail címre jelszavát.
19. Az elállás joga
19.1. Vásárló és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormányrendelet alapján elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg Vásárlót internetes vásárlás esetén.
Kormányrendeletnek megfelelően a fogyasztó a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, amennyiben a termék nem egyedileg készített. Szolgáltató webáruházában jellemzően a Felhasználó megrendelésére egyedileg legyártott, a Felhasználó igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező termékeket forgalmaz, így alapesetben ez a jogosultság nem gyakorolható. E termékkörön kívül eső termékek esetében az alábbiak szerint illeti meg az elállási jog a fogyasztónak minősülő Felhasználót.
19.2. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Elállási jogát szóban és írásban egyaránt érvényesítheti. Írásban történő elállás esetén, amennyiben a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azt érvényesítettnek kell tekinteni.

19.3. Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Tóth Sándor e.v.
Postacím: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla utca 32.
E-mail: @teerex.hu
Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
A termék átvételének időpontja:
A vásárló neve:
A vásárló címe:
A vásárló aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:

Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
19.4. Vásárló által kifizetett összeget (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) a Webáruház Tulajdonosa legkésőbb az elállást követő 30 napon belül köteles visszatéríteni. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
19.5. Vásárló köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
19.6. A termék visszaküldésének megszervezése, közvetlen költsége a Vásárlót terheli.
19.7. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
19.8. A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:
 Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, ez esetben nem élhet az elállási joggal (pl. egyedi fényképes póló, bögre gyártása esetén stb.)
 Továbbá nem gyakorolhatja Vásárló elállási jogát olyan termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Higiéniai és egészségügyi okokból ruházati termékeket (póló, pulóver, atléta, body, …) abban az esetben veszünk vissza, amennyiben a termék bizonyíthatóan nem került használatba, tehát a csomagolása ép és érintetlen.
 Törekszünk a készített termékeket a lehető legpontosabban bemutatni, ennek ellenére az elektronikus ábrázolások, különösen a színek és a nyomtatási felbontás tekintetében eltérhetnek a valóságostól. A bemutatott termékek kizárólag a Szolgáltató esztétikai elképzelései szerint készülnek. Kérjük, gondosan válassza ki Vásárlóként az Ön által megvásárolandó terméket. A fentiekben leírtak figyelmen kívül hagyásából származó reklamációkat sajnos nem áll módunkban elfogadni, felelősséget a fenti eltérések esetében nem vállalunk.
19.9. Elállás lehetősége Szolgáltató részéről:
Amennyiben a megrendelés ellenértékének kifizetése banki átutalás esetén nem történik meg a fizetési módoknál meghatározott időben, akkor Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A szerződés ily módon történő, teljesítés nélküli megszűnése esetén sem Szolgáltatót, sem Vásárlót semmilyen további kötelezettség nem terheli.
A Vásárló felel azért, hogy az általa feltöltött képek, szövegek és dizájnok használata nem ütközik a hatályos jogszabályokba, illetve nem sérti mások személyiségi jogait, vagy mások szellemi alkotásokhoz fűződő, így többek között iparjogvédelmi, szerzői, védjegyjogosulti jogait. A fenti jogok megsértése esetén az anyagi és büntetőjogi felelősség a Vásárlót terheli, ebből eredő felelősségét Szolgáltató kizárja. A Vásárló köteles a Szolgáltató – a fent említett jogsértésekkel okozott – minden kárának megtérítésére.
20. Szavatosság
20.1. Szállító minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani. A termék hibája esetén, Vásárló a törvényben meghatározott keretek között kérheti elsősorban a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését, amennyiben ez nem lehetséges követelheti az ár csökkentését, vagy amennyiben a hiba el nem hárítható a szerződéstől elállhat.
20.2. Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor a Szállító átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vásárló köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek, Vásárló ezen kötelezettségének megszegéséből Szállítónak okozott többletköltség megtérítésére köteles.
21. Kötelező jótállás
Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket.
22. Jogsértés gyanúja esetén Szolgáltató jogosult:
Amennyiben Vásárló rendelését követően Szolgáltatóban kétség merül fel a választott termékre nyomtatandó kép, szöveg vagy dizájn felhasználhatóságának jogellenességével kapcsolatosan, akkor Szolgáltató jogosult a rendelést felfüggeszteni, vagy attól egyoldalúan elállni. A felfüggesztésről, illetve elállásról Szolgáltató haladéktalanul köteles e-mailben tájékoztatni Vásárlót.
23. Felelősség kizárása
23.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.
23.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
23.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.
23.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.
23.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó eltérésekért.
23.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.
23.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
24. Cookie tájékoztató
24.1. A teerex.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és Google Remarketing programokat használja.
24.2. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók engedélyezik a teerex.hu részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez a teerex.hu részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.
24.3. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.
24.4. A teerex.hu webáruház Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával a teerex.hu információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be.
24.5. A teerex.hu a Google Remarketing program használatával a Google Analytics a megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy az teerex.hu weboldalra látogatók később szabad google hirdetési felületeken a teerex.hu hirdetésével találkozzanak. A teerex.hu a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A teerex.hu hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A teerex.hu és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által az Ön webhelyén tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.
24.6. A teerex.hu a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.
24.7. Mik is azok a sütik (cookie)?
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó műveleteit és személyes beállításait (pl.: a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a felhasználónak nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
24.8. Hogyan használjuk fel a sütiket?
Honlapunkon igénybe vesszük a Google Inc. „Google Analytics” webanalitikai szolgáltatását. A Google Analytics úgynevezett „cookie” -kat, azaz rövid szövegfájlokat helyez el a látogatók számítógépén, melyek segítenek annak elemzésében, hogy miként használják oldalainkat a látogatók. A cookie által a webhelyhasználatról létrehozott információt a rendszer elküldi (a látogató IP-címével együtt) a Google egyik egyesült államokbeli szerverére, és ott tárolja azt. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje, miként veszi igénybe a látogató a honlap szolgáltatásait, jelentést készítsen a honlap forgalmáról a honlap üzemeltetői számára, illetve a honlap forgalmához és az internethasználathoz kapcsolódóan más szolgáltatásokat nyújtson. A Google az adatokat harmadik félnek is átadhatja, amennyiben erre törvényi előírás kötelezi, vagy ha azokat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. A Google a látogató IP-címét semmilyen más, birtokában lévő adattal nem társítja. Ön a megfelelő beállítások kiválasztásával letilthatja böngészőjében a cookie-k használatát, ám ebben az esetben megtörténhet, hogy nem tudja a honlap valamennyi funkcióját igénybe venni. A honlap használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Google a fent ismertetett módon és célokból feldolgozza.
24.9. A sütik karbantartása
Lehetőség van a sütik karbantartására és/vagy tetszés szerint törlésére. Ezzel kapcsolatos további tudnivalók az AllAboutCookies.org webhelyen találhatók. Lehetőség van törölni a számítógépen tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le lehet tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogatsz egy adott oldalra, manuálisan el kell végezned az egyes beállításokat, és számolnod kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.
25. Jogérvényesítés, panaszkezelés
25.1. Amennyiben a Vásárló a megrendelt termékekkel, ill. szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
Cím: Tóth Sándor e.v., 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla utca 32.
Telefonon: +36
Email cím: @teerex.hu
25.2. A jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, amennyiben Vásárló szóbeli panaszt tesz, azt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, valamint amennyiben a panasz jellege lehetővé teszi, orvosolja azt.
25.3. Amennyiben a Vásárló és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
25.3.1. Panaszát bejegyezheti a Vásárlók könyvébe, amelyre a Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban válaszolni.
25.3.2. A Vásárló panaszt tehet továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál.
25.3.3. A Vásárló fordulhat továbbá a Békéltető Testülethez, a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli békés rendezése céljából.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. szoba
Tel: 56/510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
Mobil: 20/373 2570
e-mail : bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Webcím: www.ec.europa.eu
26. Adatkezelés:
26.1. A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
26.2. Az Ön személyes adatainak védelme a (teerex.hu) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).
26.3. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Nagyhegyes, 2020. 11. 08.

Tóth Sándor e.v.